Gebruiksvoorwaarden bedrijven

Wij nemen privacy erg serieus. Daarom voldoet Factorial aan de Europese privacywetgeving. Lees de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. 

EVERYDAY SOFTWARE, S.L. - FACTORIAL

Algemene gebruiksvoorwaarden en overeenkomsten (hierna te noemen de “Algemene Voorwaarden”)

IDENTIFICATIE INFORMATIE EN ACHTERGROND

EVERYDAY SOFTWARE, S.L. (hierna te noemen, Factorial) is de eigenaar van de website factorialhr.com (hierna te noemen, de Website). Het kantoor bevindt zich op Calle Alaba, 61 5º-2ª, 08005, Barcelona met fiscaal identificatie nummer B-66854530. Het staat ingeschreven bij de Registro Mercantil de Barcelona, at Tomo 45613, Folio 156, Hoja 493653, Inscripción 1ª, met telefoonnummer (+39) 932 205 976 en e mailadres: info@factorial.co.

1- DOEL EN ALGEMEENHEDEN

1.1 Factorial is de eigenaar van de website https://factorialhr.com/ (hierna te noemen, de ‘Website’), en biedt:

 • Een licentie voor het gebruik van software die gespecialiseerd is in het beheer van Human Resources voor kleine en middelgrote bedrijven en hun werknemers, waaronder salarisbeheer en juridisch advies.
 • Een platform waarmee verschillende diensten en web platforms van derden worden aangekondigd.

(Hierna te noemen, in de ‘Factorial Services’).
1.2 Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden, Factorial verleent zijn gebruikers op een niet-overdraagbare en niet-exclusieve manier en onder de voorwaarden en condities die in deze Algemene Voorwaarden zijn vastgelegd, een gebruiksrecht op zijn webplatform en zijn verschillende functionaliteiten (hierna te noemen, het 'Platform'), Zonder de gebruiker toekenning te geven over het recht op exploitatie van intellectuele en industriële eigendom. Voor deze doeleinden wordt uitdrukkelijk vermeld dat de gebruikers van de Website en dus van de Factorial Diensten, bedrijven zijn die deze diensten inhuren voor gebruik voor hun werknemers (hierna te noemen, de 'Klant').
1.3 De Algemene Voorwaarden hieronder beschreven, reguleren de gebruiksvoorwaarden en toegang tot de Website en het gebruik van de Factorial Diensten door de Klant en dit alles zonder partijdigheid van de bijzondere voorwaarden die het gebruik, de levering en/of het inhuren van de producten of diensten van derden regelen, die waar van toepassing, via de Website kan worden aangeboden.

2- WEBSITE GEBRUIK

2.1 De Klant doet een compromis om passend en rechtmatig gebruik van de Website te maken, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.
2.2 Het is verboden om de website te misbruiken. Bovendien, moet de Klant zich onthouden van:

 • Het plegen van misdaden of anderen aanmoedigen om dat te doen.
 • Het introduceren of verspreiden van computervirussen in het netwerk, uploaden van aanstootgevend of obsceen materiaal.
 • Computercriminaliteit.
 • Het beschadigen van gegevens die op de Website verschijnen.
 • Het sturen van reclame of ongevraagde promotiemateriaal (‘spam’).

2.3 De Website kan ook links bevatten naar andere websites die niet door Factorial worden beheerd (hierna te noemen, 'Andere Websites'). Factorial heeft geen controle over andere websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze of enige schade die kan voortvloeien uit het gebruik ervan. Hoewel het zich het recht voorbehoudt om dergelijke links te verwijderen als bekend is dat deze zijn gekoppeld aan websites die enige onregelmatigheid of illegaliteit begaan.

3- ACCEPTATIE EN WIJZIGING VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

3.1 De Klant impliceert de aanvaarding van de Algemene Voorwaarden door de website te bezoeken en te gebruiken. Om de diensten van Factorial te contracteren, zijn klanten verplicht een formulier in te vullen met hun identificatiegegevens, waarbij ze uitdrukkelijk akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden en het Privacy- en Cookiebeleid. Als de klant enige twijfel heeft over de Algemene Voorwaarden, kan hij/zij contact opnemen met het bedrijf via de identificatiegegevens die in deze Algemene Voorwaarden worden vermeld. De Algemene Voorwaarden, het Privacybeleid en de Cookies zijn te vinden op onze website https://factorialhr.com/cookies.
3.2 Factorial behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud van de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Dit zal geen gevolgen hebben voor de Klant, die op het moment van contractering van de Services of op het moment van gebruik en toegang tot de Website onder de huidige Algemene Voorwaarden van de Website valt.
3.3 Het contract kan worden geformaliseerd in een van de talen waarin de Algemene Voorwaarden beschikbaar zijn op de website.

4- VERSTREKTE DIENSTEN EN BEPERKING VAN DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN FACTORIAL

4.1 Factorial levert alleen rechtstreeks via het Platform de software services die gespecialiseerd zijn in het beheer van Human Resources voor kleine en middelgrote bedrijven, aangegeven met de letter a) in deel 1. De overige diensten die via de website worden geadverteerd en gepromoot, worden volledig aangeboden door externe bedrijven (hierna te noemen, de 'Eindaanbieder') de enige tussenkomst van Factorial is de aankondiging en promotie van De diensten aangeboden en geleverd door de Eindaanbieder. De Eindaanbieder is als enige verantwoordelijk voor de levering van dergelijke diensten. Factorial is hierin niet verantwoordelijk voor enige gevolgen van de dienstverlening die door de Eindaanbieder wordt aangeboden. Echter vraagt Factorial voor een goede uitvoering, in volledige overeenstemming met de normen van de overeenkomende sector. De Klant aanvaardt deze beperking van verantwoordelijkheid door Factorial, gezien de doeleinden. De diensten van de Definitieve Aanbieders zullen worden verleend onder de Algemene Settlement Voorwaarden in de Algemene en Specifieke Contractvoorwaarden (hierna de 'Algemene Voorwaarden van de Eindaanbieder') deze moeten door de Klant worden aanvaard op het moment van contractering. In sommige gevallen kan de Klant de Algemene Voorwaarden van de Eindaanbieder op de website van Factorial. In andere gevallen zal hij/zij toegang hebben tot de website van de Uiteindelijke Aanbieder om deze te kunnen accepteren. In alle gevallen is de Eindaanbieder de enige die verantwoordelijk is voor zijn eigen Algemene Voorwaarden. Factorial stelt zich niet aansprakelijk, tenzij Factorial zichzelf ter beschikking stelt van de Klant wanneer deze geen toegang heeft tot de Website van de Eindaanbieder.
4.2 Hoewel de Eindaanbieders bedrijven zijn met uitgebreide ervaring en erkend prestige, kan Factorial niet controleren of garanderen dat de informatie op de website met betrekking tot de diensten van de Eindaanbieders juist, volledig en correct is, hoewel Factorial alle middelen binnen handbereik heeft voor de uiteindelijke aanbieders om alleen echte diensten en precieze voorwaarden aan te bieden. Bijgevolg is dat de Eindaanbieder alleen verantwoordelijk is voor de informatie (prijzen, configuratie, kenmerken, extra's, nauwkeurigheid van de beschrijvingen, afbeeldingen inbegrepen, etc.) die in het Platform zijn opgenomen met betrekking tot zijn diensten. De klant aanvaardt dat elke claim in dit verband rechtstreeks en uitsluitend tegen de uiteindelijke serviceprovider zal worden gemaakt.
4.3 Evenzo zal Factorial in geen geval verantwoordelijk zijn voor:

 • De inhoud gehost op het Platform met betrekking tot de Eindaanbieders of hun diensten;
 • Mogelijke schade aan de apparatuur door verkeerd gebruik;
 • Schade als gevolg van een virus van de apparatuur;
 • Fouten die zijn veroorzaakt door de providers;
 • Elke onwettige inmenging door een derde partij;
 • Defecte configuratie door de Klant.

5- FACTORIAL EN KLANT VERPLICHTINGEN

5.1 Factorial verplichtingen en garanties:

 • Het bieden van Factorial diensten in overeenstemming met de voorwaarden die zijn vastgelegd in deze Contractvoorwaarden
 • Factorial verbindt zich ertoe voldoende middelen beschikbaar te stellen voor het Platform om 24 uur per dag, elke dag van het jaar beschikbaar te zijn, hoewel het niet verantwoordelijk is voor het niet functioneren of punctueel onderbreken van de webpagina's van de Eindaanbieder, of de Website/Platform die zijn toe te schrijven aan derde partijen, of een onvoorziene gebeurtenis van een persoon buiten de overeenkomsten, of incidentele gevallen van force majeure.
 • Ondanks het voorgaande, behoudt Factorial zich het recht voor om de Website en/of het Platform indien nodig te onderbreken om technische herstellingen, onderhoud, wijzigingen aan het Platform (ontwerp, teksten, technologie etc.) en/of verbetering van de diensten uit te voeren. Voor zover mogelijk zal Factorial de Klant op de hoogte brengen van onderbrekingen die te wijten zijn aan de voorziene omstandigheden zoals onderhouds- en verbinding beperkingen.

5.2 Klant verplichtingen

 • Vul identificatie- en registratieformulieren in volgens de aangegeven instructies. De klant is verantwoordelijk voor het feit dat zowel de gegevens die tijdens het registratieproces worden verstrekt als het wervingsproces goed en nauwkeurig zijn, waarbij hij zich ertoe verbindt om alle wijzigingen die van invloed zijn op de contractuele relatie aan Factorial mede te delen.
 • Neem zoveel mogelijk veiligheidsmaatregelen die geschikt of noodzakelijk zijn om de vertrouwelijkheid en het geheim van de Gebruiker (Log in) en het wachtwoord voor toegang tot het Factorial Platform te behouden, wat in ieder geval persoonlijk en niet-overdraagbaar is.
 • Gebruik de Website of het Platform niet voor activiteiten die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde of voor illegale, verboden, schadelijke doeleinden van rechten en belangen van derden. Factorial is niet verantwoordelijk voor de gevolgen en schade die kan voortvloeien uit oneigenlijk gebruik van de Services die worden aangeboden via de Website en/of het Platform.

6 - EEN DIENST CONTRACTEREN

6.1 Om Contractuele Diensten te contracteren, moet de Klant akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden en Specifieke Contractvoorwaarden.
6.2 De toegang tot het Platform vindt plaats via het internet, waarbij de klant zich eerder heeft geregistreerd. Hiervoor moet de klant de verplichte persoonsgegevens invoeren op de hoofdpagina van de Website en op de knop ‘Gratis Aanmelden' drukken. Als de Klant al een persoonlijk account heeft, kan hij/zij inloggen door op 'Log in' te klikken en zijn/haar e-mailadres en wachtwoord in te voeren.
6.3 Wanneer de klant zich registreert in Factorial, sturen we per e-mail onze bevestiging dat het contract is ondertekend (hierna 'Bevestiging van het contract'), ervan uitgaande dat de klant ons zijn/haar e-mailadres heeft verstrekt in zijn/haar persoonlijke gegevens op het formulier. Factorial is niet verantwoordelijk voor fouten en niet-operationaliteit van het e-mailadres dat door de Klant wordt verstrekt.
6.4 Zodra de Klant zijn sessie is begonnen, kan hij/zij de Factorial diensten of de Eindaanbieder selecteren die hij/zij in het Platform wil inhuren. Bij het selecteren van een van de services van de Eindaanbieder kunnen zich twee situaties voordoen:

 • De klant heeft toegang tot een website, die niet wordt beheerd door Factorial en waarover Factorial geen controle heeft.
 • De Klant contracteert diensten van de Eindaanbieder via de Website.

In beide gevallen moet de Klant akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden van de Eindaanbieder die het gebruik, de levering en/of de contractering van zijn producten of diensten reguleren, hetzij via de website van de Eindaanbieder of via de Factorial website. Zoals eerder aangekondigd, zal de regeling van het contract tussen de Klant en de Eindaanbieder worden beheerst door de bepalingen van het contract dat zij onderschrijven. Factorial is hierin geen tussenpartij.
6.5 In alle gevallen geeft het contracteren door de Klant van Factorial Diensten het recht aan al zijn/haar werknemers om toegang te krijgen tot deze Factorial Diensten en van daaruit kunnen ze diensten inhuren door de Eindaanbieders.

7 - CONTRACTDUUR EN RESOLUTIE

7.1 Dit contract heeft vanaf de ondertekening een looptijd van één jaar, tenzij het een specifiek contract is, deze zal stilzwijgend worden verlengd voor gelijke perioden als geen van de partijen, door middel van schriftelijke communicatie en ten minste 2 maanden vóór het verstrijken van de initiële periode aangeeft om het niet te vernieuwen.
7.2 Elke Partij heeft het recht om deze Overeenkomst vrij en zonder boete te beëindigen met een opzegtermijn van 2 maanden. In een dergelijk geval moet de andere partij schriftelijk worden geïnformeerd over de wil om het contract per aangetekende post te beëindigen op het adres dat in dit contract wordt vermeld en Factorial zal het evenredige deel blijven berekenen voor de tijd die is verstreken.

8 - PRIJS EN BETAALMETHODE

8.1 Factorial verstrekt een jaarlijkse/maandelijkse factuur aan het bedrijf op basis van de service die is aangegaan. De standaard dienst heeft geen kosten voor het bedrijf of de werknemer.
8.2 Het bedrijf verbindt zich ertoe om de genoemde factuur per automatische incasso te betalen op de rekening van de klant.
8.3 Factorial factureert alleen de gebruikslicentie van het Platform. De diensten van de Eindaanbieder worden niet door Factorial gefactureerd of beheerd.

9 - VERBOD TOT OVERDRACHT OF TOEWIJZING

Het is verboden om het gehele of gedeeltelijke contract over te dragen zonder de voorafgaande toestemming van Factorial.

10 - INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

10.1 Factorial, als eigenaar, bezit alle rechten van intellectuele en industriële eigendom, met uitzondering van de licentie die door dit Contract wordt verleend. Factorial behoudt uitdrukkelijk de exploitatierechten die het bezit over het Platform dat deel uitmaakt van de licentie, waarbij uitdrukkelijk de rechten van reproductie, transformatie, openbare communicatie en distributie in alle mogelijke vormen van uitbuiting zijn opgenomen.
10.2 De website https://factorialhr.com en alle URL's waar Factorial zijn diensten aanbiedt, zijn domeinen die door Factorial zijn geregistreerd. Evenzo behoren de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de software en de inhoud van de Website tot het domein van Factorial of zijn licentiegevers.
10.3 De volledige of gedeeltelijke reproductie van de website is uitdrukkelijk verboden. Het is ook niet toegestaan ​​om de inhoud van de Website te publiceren, te manipuleren of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Factorial of de rechtmatige eigenaar.

11 - VERTROUWELIJKHEID

De partijen verbinden zich ertoe het bestaan ​​en de inhoud van alle documentatie en informatie die wordt verstrekt, overgedragen of bekendgemaakt door ondertekening van deze overeenkomst te bewaren, ongeacht de gebruikte methode, vorm of ondersteuning (hierna "Vertrouwelijke informatie" genoemd), zich ertoe verbinden om geen elke openbaarmaking aan derden of openbare communicatie zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

Op een verklarende maar niet beperkende manier, zal het worden begrepen als Vertrouwelijke informatie, de informatie die verwijst naar klantgegevens, het bestaan, de structuur, promotie- en verkoopplannen, broncodes en doel van computerprogramma's, systemen, technieken, uitvindingen, processen, octrooien, handelsmerken, geregistreerde ontwerpen, auteursrechten, knowhow, handelsnamen, technische en niet-technische gegevens, tekeningen, schetsen, financiële gegevens, plannen met betrekking tot nieuwe producten, gegevens met betrekking tot klanten of potentiële klanten, alsmede alle andere informatie die wordt gebruikt in de zakelijke reikwijdte van Factorial.

De geheimhoudingsplicht blijft bestaan ​​zelfs na het besluit om welke reden dan ook van de contractuele relatie tussen de partijen zonder enige vorm van compensatie te genereren. De schending van de geheimhoudingsplicht die in deze overeenkomst is aangegaan of de terugkeer van de hierboven vastgestelde vertrouwelijke informatie, geeft een van de partijen het recht om het volledige bedrag van de schade te claimen die een dergelijke schending zou hebben gegenereerd.

12 - PERSOONLIJKE GEGEVENSBESCHERMING

Factorial respecteert de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbeveiliging (AVG) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad als manager gegevensverwerking. Verantwoordelijke: EVERYDAY SOFTWARE, S.L., met adres Carrer Alaba, 61 5th-2nd, 08005 Barcelona - Fiscaal Identificatie Nummer: B-66854530 Telefoonnummer: 932 205 976 Email: info@factorial.co.

Namens het bedrijf behandelen wij de informatie die je ons verstrekt om de gevraagde service te leveren en de facturering ervan uit te voeren. De verstrekte gegevens worden bewaard zolang de handelsrelatie wordt gehandhaafd of gedurende de jaren die nodig zijn om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. De Klant stemt ermee in dat de persoonlijke gegevens die door Factorial worden verzameld, kunnen worden overgedragen aan de uiteindelijke Aanbieders, met hetzelfde doel als de Verantwoordelijke, evenals in gevallen waarin er een wettelijke verplichting is. Je hebt het recht om een ​​bevestiging te krijgen over de vraag of  EVERYDAY SOFTWARE, S.L. je persoonlijke gegevens behandelt, zodat je het recht hebt om toegang te krijgen tot je persoonlijke gegevens, onnauwkeurige gegevens kunt corrigeren of de verwijdering ervan wilt aanvragen wanneer de gegevens niet langer nodig zijn.

12.1 DOEL VAN DIT PRIVACYBELEID: Dit beleid wordt toegepast op de verwerking van gegevens die zijn gegeven door de gebruikers van verschillende webpagina’s onder het Factorial merk, exclusief eigendom van EVERYDAY SOFTWARE, S.L. of zijn filialen. Dit beleid is ook van toepassing op gebruikers die geabonneerd zijn op onze nieuwsbrief, andere promoties of commerciële communicatie en op grote accounts die rechtstreeks contact met ons opnemen voor grote bestellingen
12.2 WELKE GEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERWERKT?: Factorial kan de arbeidsinformatie verwerken, essentieel voor het management van het personeel van de klantbedrijven.
12.3 BEHEER VAN DE DATAVERWERKING: De informatie die door onze gebruikers of klanten wordt verstrekt, wordt afgehandeld op het hoofdkantoor van Factorial, met adres Alaba Street, 61 5th-2nd, 08005 Barcelona (Spanje). Deze informatie wordt opgeslagen in onze eigen computersystemen or bij technologische leveranciers. Onze gemachtigde voor gegevensbescherming is Pau Ramon Revilla. Als gebruiker kun je rechtstreeks contact opnemen met onze gemachtigde voor gegevensbescherming op info@factorial.co, onder vermelding van het onderwerp ‘Delegate of data protection’.
12.4 WIE KAN JE GEGEVENS VERSTREKKEN?: Personen jonger dan 18 jaar hebben geen toestemming om een product te kopen op de webpagina’s van Factorial. Eveneens is het niet mogelijk om te abonneren op promoties of commerciële communicatie van onze producten. De gebruiker is altijd verantwoordelijk voor de juistheid, nauwkeurigheid, authenticiteit en geldigheid van de aan ons verstrekte gegevens en Factorial behoudt zich het recht voor om elke gebruiker of klant die onjuiste informatie heeft verstrekt uit te sluiten.
12.5 HOE WORDEN JE GEGEVENS VERSTREKT?: Tijdens het registratieproces kan elke gebruiker vrijwillig zijn uitdrukkelijke toestemming geven voor de verwerking van zijn gegevens, die aan dit beleid zijn gehecht. Ook in de navigatie door de webpagina’s van Factorial, kan de gebruiker zijn gegevens opnemen in het abonneebestand van Factorial. Dit bestand is bedoeld om nieuwe functies in de applicatie, aanbiedingen en informatie te communiceren die nuttig kunnen zijn voor de gebruiker om de service te personaliseren. In beide gevallen kan de gebruiker altijd zijn rechten uitoefenen met betrekking tot de verwerking van zijn gegevens.
12.6 WORDEN GEGEVENS GEDEELD OF AFGESTAAN AAN DERDE PARTIJEN?: Nee, Factorial zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens delen of afstaan aan een bedrijf, al dan niet gekoppeld of anders aangegeven dan in dit beleid. We zijn toegewijd om je op de hoogte te houden van elke bedrijfsverandering die een nieuwe overname impliceert van de gegevens die je ons hebt toevertrouwd. Waardoor je de mogelijkheid hebt om je rechten uit te oefenen. Voor de beste uitvoeringen van zijn diensten is Factorial verplicht om bepaalde gegevens van zijn Klanten te verstrekken aan partners die samenwerken met de levering van de aangeboden diensten (verzekeringen en bedrijven die flexibele compensatie hulpmiddelen aanbieden. In elk geval is de verstrekte informatie strikt noodzakelijk voor de activiteit die zal worden uitgevoerd. 12.7 HOE WORDEN JE GEGEVENS BESCHERMD?: Factorial garandeert de vertrouwelijkheid van de gegevens die door de Gebruikers en Klanten worden beschermd door middel van persoonlijke wachtwoorden. Elke gebruiker is verantwoordelijk voor het onjuiste gebruik van dergelijke wachtwoorden. Factorial contracteert geen enkele technologische service met leveranciers die dit privacybeleid niet kunnen garanderen. We huren ook geen services die niet kunnen reageren op de beveiliging van de gegevens van onze gebruikers. We verbinden ons ertoe om onze gebruikers te informeren over een inbreuk op de beveiliging die een risico zou kunnen vormen voor hun individuele rechten.
12.8 HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD?: Als je een klant bent, houden wij economische informatie (facturen, boekingen etc.) gedurende de vastgestelde wettelijke termijnen. Als gebruiker van de abonnementendienst bewaren wij de gegevens zolang de informatie naar je email is verzonden, zonder foutmelding en tot maximaal tien jaar na de opname in het bestand. Je kunt op elk gewenst moment je rechten op je persoonlijke gegevens uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@factorial.co.
12.9 WAT ZIJN MIJN RECHTEN ALS GEBRUIKER?: We garanderen de volgende rechten:

 • Toegang
 • Rectificatie
 • Onderdrukking
 • Oppositie
 • Beperkte behandeling
 • Draagbaarheid

13 - MELDINGEN

Elke communicatie kan schriftelijk worden behandeld en moet per email worden verzonden naar de adressen in deze contractvoorwaarden.

14 - JURISDICTIE EN TOEPASSELIJK RECHT

Dit contract valt onder de Spaanse wetgeving. In het geval dat een deel van om welke reden dan ook ongeldig is, heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van dit Contract die geldig blijven. Om eventuele twijfel of verschillen tussen de partijen met betrekking tot de naleving of interpretatie van de bepalingen van deze Overeenkomst op te lossen, dienen beide partijen zich in onderling overleg te onderwerpen aan de jurisdictie en bevoegdheid van de rechtbanken en tribunalen van de stad Barcelona.