Gebruiksvoorwaarden werknemers

Wij nemen privacy erg serieus. Daarom voldoet Factorial aan de Europese privacywetgeving. Lees de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. 

Algemene voorwaarden

Lees deze voorwaarden goed door. Het gebruik van de hier beschreven dienst impliceert zonder uitzondering, de voorafgaande en uitdrukkelijke aanvaarding van alle vermelde voorwaarden. Wanneer je van de dienst gebruik maakt, ervaar je de functionaliteiten en kun je bepalen of deze geschikt zijn en aan je behoeften voldoen.

Als je niet tevreden bent met deze specifieke voorwaarden, mag je geen gebruik maken van de door ons geleverde dienst. Deze specifieke voorwaarden maken integraal deel uit van de juridische kennisgeving van de website.

1- DOEL

De huidige bijzondere voorwaarden voor medewerkers zijn bedoeld om de voorwaarden te reguleren die van toepassing zijn op het gebruik van het Factorial Platform via de Website door werknemers van bedrijven (hierna, de Dienst). De Dienst is bedoeld voor bedrijfspersoneel en moet worden gebruikt door Gebruikers van wettelijke leeftijd die de bekwaamheid hebben om deze bijzondere voorwaarden te begrijpen en te accepteren, eveneens om aan de hierin vermelde uiteengezette verplichtingen te voldoen.

2- OMSCHRIJVING VAN DIENST

De Dienst bestaat uit een Human Resource Software voor kleine en middelgrote bedrijven (MKB). Er zijn geen kosten verbonden aan Gebruikers; Desondanks behoudt Factorial zich het recht voor om in de toekomst een vergoeding te eisen, die naar behoren zal worden geïnformeerd en bekendgemaakt. De toegang tot de Dienst vindt plaats via het internet. Hier heeft de Gebruiker zich eerder geregistreerd en een profiel gekoppeld aan het bijbehorende bedrijf, waardoor hij/zij gebruik kan maken van de functionaliteiten. De Dienst is 24 uur per dag, 365 dagen per jaar beschikbaar, met uitzondering van gepland onderhoud en onvoorziene omstandigheden. Factorial behoudt zich het recht voor om de Dienst te onderbreken wanneer dit noodzakelijk is om technische reparaties, onderhoud en/of verbetering van de Dienst uit te voeren. Indien dit mogelijk is, zal Factorial Gebruikers tijdig op de hoogte stellen van onderbrekingen die het gevolg zijn van voorzienbare omstandigheden, zoals onderhoud en verbinding beperkingen.

BEHEER VAN VOORDELEN

Via de Dienst, kan Factorial voordelen beheren die worden aangeboden. Factorial kan hierin bemiddelen tussen de Gebruiker en de aanbieder van de bovengenoemde voordelen. Factorial zal hierin commerciële communicatie sturen naar de Gebruiker, en op verzoek, de benodigde informatie van de Gebruiker verzamelen om de voorgestelde diensten en budgetten toe te sturen. Indien van toepassing, zal Factorial de bijbehorende voordelen activeren.

3- GEBRUIK VAN DIENST

De toegang tot en het gebruik van de Dienst vindt plaats onder de uitsluitende en exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruiker, die deze op een zorgvuldige, correcte en wettige manier moet gebruiken, in overeenstemming met de geldende wetgeving. Het is uitdrukkelijk verboden om de Dienst te gebruiken met als doel om deze service betaald of onbetaald aan te bieden aan derde partijen. Factorial heeft geen controle over de inhoud die wordt gehost door de Gebruiker in de Dienst, de Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de inhoud en informatie die is opgeslagen,  geüpload en gepubliceerd in de Dienst. Desalniettemin kan Factorial zich verplichten om de inhoud en informatie te controleren (bijvoorbeeld in overeenstemming met een wettelijke verplichting of door een mandaat van de bevoegde autoriteit) en behoudt Factorial zich het recht voor om informatie of inhoud die toegankelijk is via de website en in strijd is met deze Bijzondere Voorwaarden en/of de wettelijke kennisgeving te blokkeren en te verwijderen. De Gebruiker aanvaardt en stemt ermee in dat Factorial toegang heeft tot zijn account informatie en inhoud: (a) om zijn/haar gebruikersaccount correct te beheren; en (b) indien vereist door de wet of de bevoegde autoriteit, of indien dergelijke toegang noodzakelijk is om: (i) een wettelijke procedure na te leven,  (ii) de Wettelijke kennisgeving en/of de Bijzondere Voorwaarden te handhaven; of (iii) reageren op beweringen dat enige Inhoud inbreuk maakt op de rechten van derden.

Het gebruik van de Dienst is verboden in het geval dat:

  1. Het in strijd is met de toepasselijke wetgeving (inclusief strafwetgeving)
  2. De bedreigende inhoud bestaat uit het volgende; obsceen, lasterlijk, pornografisch, xenofoob, schadelijk voor de waardigheid van de persoon of de rechten van kinderen en/of inbreuk op de rechten van derden (onder andere intellectueel, industrieel, beeld, reclame of soortgelijke aard);
  3. Het ingebouwde virussen of elk ander elektronisch element bevat dat de werking van de service, het netwerk, de apparatuur van Factorial of derden en/of de toegang tot de Dienst door andere gebruikers kan beschadigen of belemmeren;
  4. De opgeslagen gegevens of informatie vals of onnauwkeurig zijn en andere gebruikers en/of medewerkers van Factorial kunnen misleiden.

Als de Gebruiker zich niet houdt aan de wettelijke kennisgeving of bepalingen en voorwaarden die hierin zijn vermeld, of als Factorial gegronde redenen heeft om te vermoeden dat een gebruiker ze heeft overtreden, behoudt Factorial zich het recht voor om het account van de gebruiker te schorsen of te annuleren en elke toegang te weigeren, voor nu en in de toekomst.

4- LICENTIE

Onder deze overeenkomst wordt de Gebruiker, die een niet-exclusieve gebruikslicentie aanvaardt van niet-overdraagbare aard, verleend om gebruik te maken van de Dienst. Dit is in overeenstemming met de voorwaarden van dit Contract, wat is voorbehouden en waarbij andere rechten niet uitdrukkelijk zijn verleend. Het is niet toegestaan ​​om de screenshots van het gebruik en de werking van de Dienst, evenals enige andere reproductie of transformatie die nodig is af te drukken, te kopiëren of op te slaan. De Gebruiker onthoudt zich van het kopiëren, gebruiken, analyseren, reverse-engineering, decompileren, disassembleren, vertalen, converteren of toepassen van enige andere procedure of proces op de Dienst om achter de oorzaak of het doel van de bron te komen, deze te verkrijgen of toe te passen, inclusief elke ontwikkeling ervan, of bron lijsten van de Software of van informatie of processen die het daarin vervatte handelsgeheim vormen. De gebruiker wijzigt of verwijdert geen van de rechten waarschuwingen (inclusief de reservering waarschuwingen van intellectuele en industriële eigendomsrechten) die in de Dienst voorkomen of in enige aanvullende tool wordt aangeboden (gebruikershandleiding, nuttige handleidingen, websites, enz.).

5- VERTROUWELIJKHEID

De partijen komen overeen om dit contract vertrouwelijk te houden en daarom zal alle informatie of documentatie die door een van de partijen wordt bijgedragen aan de andere bij de ontwikkeling en uitvoering van dit contract als vertrouwelijk worden beschouwd en exclusief aan degene die het verstrekt en niet in staat zal zijn om met derden te communiceren zonder uitdrukkelijke toestemming. De partijen sluiten alle informatie uit die door de betrokken partij worden bekendgemaakt, die welke openbaar wordt gemaakt, overeenkomstig met de wetgeving of met een rechterlijke oplossing of imperatieve handeling van de bevoegde autoriteit, van de categorie vertrouwelijke informatie en die wordt verkregen door een derde partij die geen geheimhoudingsplicht heeft. Deze geheimhoudingsplicht zal worden voortgezet gedurende vijf (5) jaar na het einde van dit Contract voor welke reden dan ook.

6- VERWERKING VAN DATA EN INFORMATIE

De gebruiker wordt geïnformeerd en stemt ermee in dat de persoonlijke gegevens die als gevolg van deze overeenkomst worden verstrekt, door Factorial worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

  1. Beheer van het registratieproces voor de Gebruikers;
  2. Communicatie en het informeren van Gebruikers over de diensten en functionaliteiten die worden aangeboden via de Website;
  3. Publiceren en overdragen, via elektronische middelen, publiciteit en informatie, eigen en van derden, relevant voor de interesses en voorkeuren van de Gebruikers (onder andere informatie met betrekking tot de voordelen voor werknemers);
  4. Beantwoord verzoeken voor consultatie, informatie, klachten en claims.

Wanneer de activering van sociale voordelen is aangevraagd, zal Factorial namens de Gebruiker aan de provider de gegevens en informatie verstrekken die nodig zijn voor de activering. Daarom wordt er aan de Gebruiker verzocht om een e mailadres, telefoonnummer of andere vorm van elektronische communicatie door te geven. De Gebruiker aanvaardt en autoriseert dat deze communicatiemiddelen worden gebruikt om de doeleinden te vervullen die worden beschreven in de Bijzondere Voorwaarden, deze communicatiemiddelen dienen eveneens als een kanaal waar we je kunnen informeren over relevante wijzigingen die kunnen voorkomen op de Website. De Gebruiker verklaart en garandeert dat zijn/haar persoonlijke gegevens waarheidsgetrouw, nauwkeurig en volledig zijn ingevuld. Ook is de Gebruiker als enige verantwoordelijk voor enige direct of indirecte schade wat kan worden veroorzaakt als gevolg van een schending van de verplichting. Evenzo, moet de Gebruiker zijn persoonlijke gegevens up-to-date houden om de kwaliteit van de gegevens te kunnen garanderen. Factorial kan de informatie die beschikbaar is in de Dienst gebruiken om rapporten met geaggregeerde en anonieme gegevens voor te bereiden en te publiceren. De gebruiker heeft hierin de rechten op toegang, rectificatie, annulering en verzet die kunnen worden uitgeoefend door te communiceren via post, waarbij een fotokopie van de DNI verstuurd wordt met het onderwerp "Ref. Privacy" op het adres dat op de website wordt vermeld.